De retro Mi Amigo Top 50 gemist afgelopen zaterdag? Geen probleem via deze link kan je hem tijdelijk downloaden en herbeluisteren zo vaak je wilt! Alvast veel luisterplezier!

 

 

Mi Amigo Top 50 van 3 december 1977 met Ferry Eden op foutemuziekradio.nl

Twee jaar terug presenteerde Ferry Eden op foutemuziekradio.nl zijn eerste retro Mi Amigo Top 50 uit de tijd dat hij zelf aan boord van het zendschip M.V. Mi Amigo zat. Dat was die van 26 november 1977, indertijd nog uitgezonden via de 212 meter van de middengolf, 1412 kHz. Op zaterdag 1 december 2018 hoor je de eerste Top 50 die een week later werd uitgezonden op 319 meter, 962 kHz. Het was een lastige periode voor Radio Mi Amigo, de bevoorrading liet te wensen over en de zender was geregeld uit de lucht. Aan boord was het door al die problemen geen pretje om er te verblijven, zeker in de herfst periode die zich qua weer geregeld liet gelden. Vooral Frank van der Mast, die begin november door Ferry Eden was afgelost, voelde er niets meer voor om – met de winter voor de boeg – nog terug te keren naar het zendschip. Hij was meteen na terugkeer aan land afgereisd naar Playa d’Aro om daar een baan voor hem en Marc Jacobs als studio dj te bepleiten.

 

Sylvain Tack wilde niets horen van meer deejays in Playa, omdat daar toch al twee kampen waren. Maurice Bokkebroek met zijn vrouw Haike Debois en Stan Haag met zijn vrouw Michelle konden steeds minder goed met elkaar overweg. De laatsten wilden graag dat de twee Nederlandse boordcollega’s de saaie winterperiode in Playa zouden verblijven. Toen dit niet doorging besloten Stan Haag en Michelle het station te verlaten, formeel om reden dat het zendschip niet langer veilig zou zijn. Over alle problemen bij Mi Amigo deed Frank van der Mast vervolgens een boekje open in de krant, waarop hij werd ontslagen. Marc Jacobs liet weten eveneens niet terug te keren naar de M.V. Mi Amigo en ook Hugo Meulenhof vertelde dat het ook zijn laatste periode zou zijn. Hij verliet op 28 november het zendschip voor het laatst en werd afgelost door Herman de Graaf.

(Ferry Eden in Mi Amigo studio december 1977)

 

Herman de Graaf had bij zijn terugkeer de nieuwe Mi Amigo-319 Top Format jingles meegekregen. Op 1 december was er live van boord bij Mi Amigo de overschakeling naar die nieuwe golflengte. Een in Playa opgenomen openingsprogramma met daarin Stan Haag, Michelle en Frank van der Mast werd om reden van hun vertrek niet uitgezonden. In de grote 50 kilowatt zender van de Mi Amigo programma’s was het 212-zendkristal vervangen door het 319-zendkristal van de kleine 10 kilowatt zender, waarop sinds voorjaar 1977 Radio Caroline 24 uur per dag had uitzonden. De kleine zender werd uitgeschakeld en Caroline had nu nog slechts zendtijd gedurende de avond en nacht van 19.30 tot 6 uur. Het aantal Caroline deejays ging terug van zes naar drie. Bij Mi Amigo zaten de twee overgebleven boorddeejays allebei op het zendschip. Nu de andere boordcollega’s vertrokken waren verklaarde ‘boord oudste’ Herman de Graaf – die in mei 1977 voor eerst aan boord was gekomen – zichzelf meteen tot programmaleider, wat de sfeer aan boord niet direct ten goede kwam.

 

In Playa d’Aro waren de programma’s van Stan Haag overgenomen door de nieuwste deejay Ton Schipper. Haike Debois nam de programma’s over van Michelle. Aan boord werd de Mi Amigo Top 50 die in november nog door Hugo Meulenhof werd gepresenteerd nu door Herman de Graaf verzorgd en de Nederlandse Top 40 op zondag bleef bij Ferry Eden. Die Top 40 kon Veronica wegens gebrek aan zendtijd maar gedeeltelijk uitzenden op Hilversum III en was bij alleen bij Mi Amigo in zijn geheel te beluisteren. Nadeel was wel, dat door de gebrekkige bevoorrading de lijst van een week eerder werd uitgezonden, zodat de kans nog het grootst was, dat de nieuwe platen in de lijst aanwezig waren. In deze Top 50 van 3 december 1977 de originele nieuwe 319-jingles, de reclames en vooral de muziek. Je hoort aflevering 199 van de Mi Amigo Top 50, zaterdag tussen twaalf en drie bij foutemuziekradio.nl Heb je ‘m gemist, dan volgt binnenkort hier de downloadlink.

 

Mi Amigo Top 50 of December 3rd  1977 with Ferry Eden on www.foutemuziekradio.nl

Two years ago Ferry Eden presented his first retro Mi Amigo Top 50 on www.foutemuziekradio.nl from the days that he was a dj himself on board the radioship Mi Amigo. That hitparade from November 26th, 1977 was the last one to be transmitted versus the 212 meters mediumwave band, 1412 kHz. On Saturday, December 1st 2018, you can hear that first Top 50 that a week later was broadcasted at 319 meters, 962 kHz. It was a difficult period for Radio Mi Amigo, the provision was poor and the station was regularly off the air. Because of all these problems, it was not big fun to be on the radioship, especially during bad autumn weather. Frank van der Mast, who had been replaced by Ferry Eden at the beginning of November,  decided, with the winter ahead, not to return to the radioship. After returning to land in November, he traveled to Spain trying to become part of the Mi Amigo Playa de Aro team.

 

Sylvain Tack did not want to hear about more deejays in Playa de Aro, because there were already problems amongst the staff. Maurice Bokkebroek with his wife Haike Debois and the couple Stan Haag with his wife Michelle could not cope with each other anymore. The latter one wanted the two Dutch board colleagues to stay during the dull winter period in Playa de Aro. When this was not about to happen, Stan and Michelle decided to leave the station, formally because the radioship would no longer be safe. Frank van der Mast talked about all the problems at Mi Amigo with a newspaper, after which he was fired. Marc Jacobs claimed not to return to the Mi Amigo too and Hugo Meulenhof announced it would be his last period. He left the ship for the last time on 28 th of November and was replaced by Herman de Graaf.

 

Together with Herman de Graaf the new Mi Amigo-319 Top Format jingles appeared on the radioship. On the 1st of December, the switch to this new wavelength took place live from the M.V. Mi Amigo. A planned opening program from Playa de Aro with Stan Haag, Michelle and Frank van der Mast was not broadcast because of their departure. In the large 50 kilowatt transmitter of the Mi Amigo programs, the 212 transmitter crystal was replaced by the 319 transmitter crystal of the small 10 kilowatt transmitter, on which Radio Caroline had been broadcasting 24 hours a day since spring 1977. This small transmitter was switched off and Caroline from that point on only had left album music throughout the night (18.30 to 5 o’clock GMT). The number of Caroline deejays went back from six to three. At Mi Amigo the two remaining board deejays were both on the ship. Now that the other board colleagues had departed, ‘board eldest’ Herman de Graaf – dj since May 1977 – immediately declared himself program leader, which did not directly benefit the a good atmosphere on board. In Playa d’Aro Stan Haag was replaced by the newest dj Ton Schipper. Haike Debois took over the programs from Michelle. On board, the Mi Amigo Top 50 which was presented by Hugo Meulenhof during November and was from December presented by Herman de Graaf and the Dutch Top 40 on Sunday stayed with Ferry Eden. That Top 40 could only partially broadcast by Veronica on Hilversum III due to lack of broadcasting time and the was only to be heard by Mi Amigo in its entirety. The disadvantage was that – due to poor supplying –  we were one week behind, to minimalize the chance that the new records in the program were not yet available. In this coming Top 50 of December 3rd 1977 the original new 319 jingles, the commercials and especially the music. You hear episode 199 of the Mi Amigo Top 50,  coming Saturday between twelve and three at www.foutemuziekradio.nl. If you missed it, the download link will follow soon.

 

(Ferry Eden anno 2018)

Bron en info: Ferry Eden