Deze Top kan je nu herbeluisteren via deze DOWNLOADLINK geldig tot 081120

Even toch verwijzen naar de website van KL85 www.KL85.net waar voortaan ook daar media gerelateerde berichten zullen gepubliceerd worden.

We houden u op de hoogte. Nu hier toch nog even aandacht voor de Mi Amigo Top 50 van 21 oktober 1978.

De lijst rond het einde van Mi Amigo op het oude zendschip in de Theemsmonding

 

De oktobermaand van 1978 was aan boord van het zendschip Mi Amigo in de Thamesmonding buitengewoon bewogen. Omdat nog slechts één van de twee generatoren de zender van stroom kon voorzien, was de 24-uurs service op de 319 meter middengolf vervallen. Na een half uur Johan Maasbach was Mi Amigo van 8 tot 19 uur in de lucht en vervolgens Caroline tot 2 uur ’s nachts. De sfeer aan boord tussen de Britse en Nederlandse ploeg was wat onderkoeld maar niet slecht, het gevolg van de rare kwestie ‘Radio Hollandia’. Van Britse zijde was namelijk eerder die maand aangekondigd dat deze bandenservice van Willem van Kooten (Joost den Draaijer) ingaande 20 oktober de plek van Mi Amigo ging innemen. Maar bandjes kwamen niet aan boord en via de Belgische tender vertelde Patrick Vallain in zijn gesproken brief, dat het Hollandia-verhaal onzin was. Toch waren de deejays Marc Jacobs, Johan Visser en Ferry Eden er niet gerust op en op donderdag 19 oktober was er het bewustzijn, dat het de volgende dag maar zo afgelopen kon zijn met Mi Amigo.

 

De geschiedenis van die 20e oktober 1978 is bij zeezendersfans wel bekend. Met geen woord was er aan Engelse zijde meer over ‘Hollandia’ gesproken en Mi Amigo ging tot opluchting van de Nederlanders aan boord gewoon van start. Ton Schipper deed om 11 uur zijn allerlaatste ochtendprogramma, want hij verliet het radiostation vanwege zijn dienstplicht. Marc Jacobs was om even voor 12 uur nog druk met de voorbereiding van Baken 16 en Ferry Eden stond klaar om voordien het nieuws te lezen. Peter Chicago kwam op weg naar de zenderruimte langs de studio gerend en riep over zijn schouder dat we onmiddellijk uit de lucht moesten. Marc Jacobs kon nog net afscheid nemen met de tune en een 3-1-9-jingle en toen viel het stil. Ternauwernood was voorkomen dat de sterk vervuilde laatste generator ook in rook was opgegaan, maar op reguliere basis draaien kon deze niet meer. De ernst situatie was iedereen wel duidelijk, maar veel meer dan afwachten wat zou komen zat er – in die tijd van gebrekkige communicatie – aan boord niet in.

 

Die zaterdag de 21e oktober 1978 sliepen de Nederlandstalige medewerkers maar wat uit want van bijvoorbeeld een Top 50, die sinds oktober ‘Belgische Nationale Hitparade’ (BNH) heette, was geen sprake. Er kwam die zaterdag wel een Belgische tender langszij met verbijsterend weinig spullen en al helemaal geen materialen om de problemen bij benadering op te lossen. Dat er geen vervangende dj mee was gekomen en er wel afgelost werd gaf ook al een vreemd gevoel. Niet Marc Jacobs, die het langst aan boord zat, maar Johan Visser verliet op eigen verzoek het schip, omdat hij het niet erg veel langer meer trok. Marc Jacobs en Ferry Eden verlieten het zendschip op het laatst van oktober op een kleine zeilboot, waarmee Dick Verheul naar het schip gebracht was. Hij was de laatste Mi Amigo, die nog een kort poosje doelloos op het zwijgende zendschip verbleef. Het leek erop dat er van Mi Amigo zijde geen geld en materialen meer in het oude schip gestoken werd, maar waarom wist van de dj-ploeg toen niemand. Het werkelijke verhaal lees je anno 2020 in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack  van de zeezenders’, dat je via www.miamigoboek.eu kunt bestellen.

 

De Belgische Nationale Hitparade van 21 oktober 1978 wordt deze zaterdag dus voor het eerst ten gehore gebracht met de reclames en jingles die 42 jaar terug gedraaid zouden worden. Omdat deze nieuwe BNH drie weken eerder de Mi Amigo Top 50 had vervangen, was er dus een vreemde breuk in de continuïteit ontstaan. Sommige platen die in de Mi Amigo Top 50 al lang verdwenen waren, bleken nog gewoon in de BNH te staan en enkele platen uit de oude eigen lijst bleken geheel niet voor te komen in die nieuwe hitparade. Wel werd de uurplaat in oktober 1978 nog ‘Lieveling’ genoemd, maar onder de BNH in het blad Joepie stond dezelfde uurplaat vermeld als ‘Hitmaker’. Kortom, een wonderlijke situatie waarvan we aan boord niet echt iets begrepen, maar die in oktober 1978 het minst van onze problemen was. Deze BNH Top 50 is zaterdag 31 oktober 2020 tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren in de presentatie van Ferry Eden.

The hitparade at the time of the end of Radio Mi Amigo on ‘The old Lady’ in the Thames Estuary

The October month of 1978 aboard the radioship Mi Amigo in the Thames Estuary was exceptionally stressful. Because only one of the two generators was left over to power the transmitter, the 24-hour service on the 319 meter medium wave was cancelled. After half an hour Johan Maasbach, Mi Amigo was on the air from 8 a.m. to 7 p.m. and then Caroline until 2 a.m.. The atmosphere on board between the British and Dutch team wasn’t bad but a bit tensed, due to the strange situation around ‘Radio Hollandia’. Earlier that month it was announced from the British side that this tape service of Willem van Kooten (Joost den Draaijer) was going to replace Radio Mi Amigo from October 20th onwards. But these tapes never arrived on board and with a message brought by the Belgian tender, Patrick Vallain told in his ‘spoken letter’ that the Hollandia story was nonsense. But on Thursday, October 19th, the deejays Marc Jacobs, Johan Visser and Ferry Eden were unpleasantly aware, that Radio Mi Amigo still could come to an end, the next day. 

 

The history of that 20th of October 1978 is well known to offshore radio fans. No one of the Caroline crew had mentioned ‘Hollandia’ anymore and to the relief of the Dutch on board, it was Mi Amigo as usual the next day. Ton Schipper did his very last morning show at 11 o’clock, for he left the radio station because of his military service. Just before noon Marc Jacobs was still busy preparing for ‘Baken 16’ and Ferry Eden was ready to read the 12 o’clock news. The next thing was that Peter Chicago came running past the studio on his way to the transmitter and shouted over his shoulder that he had to switch it off immediately. Marc Jacobs could just say goodbye with the tune and a 3-1-9 jingle and then the radiostation was silenced. The polluted last generator was saved, but couldn’t run on a regular basis anymore. Everyone on board the Mi Amigo was aware of the

serious situation, but – in those days of poor communication – just wait and see what would happen was the only possible thing left there. 

 

On Saturday the 21st of October 1978, the Dutch-crew had a long sleep for there were no programs and no Mi Amigo Top 50, that by the way was replaced by the ‘Belgian National Hit Parade’ (BNH) early October. On that Saturday, a Belgian tender did arrive with astonishingly few supplies and certainly no materials to solve the generator problems and get us back on air. The fact that they planned to take off a deejay without a replacement also gave a strange feeling. Not Marc Jacobs, who had been on board the longest, but Johan Visser left the ship at his own request, because he fed up with the strange situation. Marc Jacobs and Ferry Eden left the ship at the end of October on a small sailing boat, with which Dick Verheul had been brought to the ship. He was the last Mi Amigodeejay, who stayed on board the silenced radioship for a short while. It seemed that no more money and materials from Mi Amigo side were put in ‘The old Lady’, but at the time the reason why was unknown for the deejay’s. Now, in 2020, you can read the complete and real story in the book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, which you can order via www.miamigoboek.eu.

 

The Belgian National Hit Parade from the 21st of October 1978 will be performed this Saturday for the first time. In it, the commercials and jingles that would have been played 42 years ago. Because this new BNH had replaced the Mi Amigo Top 50 three weeks earlier, there was a strange break in continuity. Some records that had long since disappeared in the Mi Amigo Top 50, turned out to be back in the BNH and some records from the own former Top 50 had vanished in that new hitparade. In October 1978 the top of the hour record was still called ‘Lieveling’, but underneath the printed BNH in the magazine Joepie the same hour record was called ‘Hitmaker’. In short, a wonderous situation which we didn’t really understand at all, but that appeared to be the least of our problems in October 1978. This BNH Top 50 can be listened to on Saturday 31 October 2020 between 12 and 15 o’ clock via www.foutemuziekradio.nl presented to you by Ferry Eden.

Bron en info: Ferry Eden