Nieuwsredactie

Home/Nieuwsredactie

Over Nieuwsredactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Nieuwsredactie has created 491 blog entries.

Radio Mi Amigo en de Top 50 van 1 oktober 1977 weer even terug

Deze Radio Mi Amigo Top 50 van 1 oktober kan je nog tem 3 oktober downloaden via deze LINK

Er zijn veel hitparades in Nederland er is er maar eentje waarmee ècht rekening gehouden wordt. Een slogan die je als zeezenderfreak niet onbekend is. Destijds waren er nog wat hitparades in de “Benelux”. Hier allemaal opnoemen gaan we niet. Maar elk station had zowat zijn eigen hitparade dat trok luisteraars een hitparade. In zoverre zelfs dat er op Hilversum 3, als we ons niet vergissen, 3 hitparades liepen. De zeezender Radio Mi Amigo zou destijds na het einde van de zeezender Radio Veronica ook 2 hitparades hebben uitgezonden met name de Nederlandse Top 40  en hun eigen hitparade de Mi Amigo Top 50. Tot zover deze hitparade inleiding nu verder het woord aan Ferry Eden.

Met de start van de herfst 1977 kwamen de Mi Amigo medewerkers op het zendschip, de bevoorraders en het radiostation in moeilijk ‘vaarwater’. Op 12 september had de Vlaamse scheepvaartpolitie de tender Z592 ‘Hosanna’ aangehouden. Frank van der Mast en Hugo Meulenhoff, daarmee op weg naar het zendschip, werden aangehouden. Na verhoor werden ze vrijgelaten en tien dagen later kon organisator Germain Boi hen via Engeland op het zendschip afleveren. Probleem was wel dat Marc Jacobs en Herman de Graaf niet met die Britse tender mee terug naar Engeland konden, waardoor opeens alle live deejays van het radiostation aan boord zaten. De toezegging was, dat gepoogd zou worden hen zo snel mogelijk vanuit België op te halen. Na de recente inbeslagname rond de Z592 zouden dan eindelijk ook de voorraden op het zendschip worden aangevuld.

 

Aanvankelijk was het wel gezellig, zo met het hele boordteam op het zendschip. Het was in zekere zin ook wel handig, want de Mi Amigo-zendtijd op de 212 meter middengolf (1412 kHz) was eind augustus uitgebreid met twee uur, tussen 7 en 9 ’s avonds. De organisatie hoopte die uren te kunnen   ‘verkopen’ aan instellingen van levensbeschouwelijke aard, maar dat lukte niet. De twee extra live uren betekenden in de nieuwe situatie even geen extra belasting voor het gebruikelijke tweetal aan boord, omdat ze toen met z’n vieren waren. Maar al snel werd het minder leuk, toen de tender uitbleef en de voorraden op het schip schaarser werden. Op het zendschip wist men natuurlijk niet dat de Vlaamse overheid met een ècht gerichte actie poogde om de bevoorrading van het zendschip lam te leggen en het radiostation ‘uit te drogen’ door de havens extra goed in de gaten te houden.

 

Met de start van oktober 1977 verliep de zaterdagmiddaggebeurtenis en de Mi Amigo Top 50 nog normaal, maar vanaf 2 oktober kwam er vijf dagen non stop muziek vanaf het zendschip. Meer dan duidelijk was toen dat situatie er slecht was en de boordmedewerkers er genoeg van hadden. Op 7 oktober arriveerde de lang verwachte tender zodat Marc Jacobs en Herman de Graaf eindelijk naar huis konden. Er waren ook weer programmatapes uit Playa d’Aro aan boord en Mi Amigo klonk weer als vanouds. Mede door de problemen had de organisatie bedacht dat er een extra deejay nodig was en had daartoe in september contact opgenomen met Ferry Eden in Utrecht. Late lente van 1977 was hij al door Sylvain Tack aangenomen, in afwachting van een vrijkomende plek. Voorlopig ging hij het avondprogramma met een easy listening karakter in eigen studio op tape zetten. Door alle tenderproblemen klonk het programma pas op 24 oktober voor het eerst vanaf de MV Mi Amigo.

 

De Top 50 van 1 oktober 1977 werd indertijd gepresenteerd door Frank van der Mast. Vanwege de recente boordproblemen was hij vastbesloten om ná deze boordperiode niet meer terug te keren naar het zendschip en ambieerde een baan als studiodeejay in Playa d’Aro. Zijn opvolger aan boord werd Ferry Eden en hij presenteert 43 jaar later de retroversie van deze Mi Amigo Top 50 aflevering 190. Die Top 50 was ook de eerste aflevering die weer als gedrukt exemplaar verscheen. Je kunt deze Top 50 op zaterdag 26 september tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl beluisteren. Wil je alles over Radio Mi Amigo lezen, dan is het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ een aanrader, dat op www.miamigoboek.eu te bestellen is.

Radio Mi Amigo and the Top 50 of October 1, 1977 back again versus www.foutemuziekradio.nl.

With the start of autumn 1977, the Mi Amigo employees on the ship, the suppliers as well as the radio station came into ‘heavy weather’. On the 12th of September, the Flemish maritime police detained the tender Z592 ‘Hosanna’. Frank van der Mast and Hugo Meulenhoff, on their way to the ship, were arrested. After interrogation they were released and ten days later organizer Germain Boi was able to deliver them from an English port onto the ship. The problem was that Marc Jacobs and Herman de Graaf could not return to England with that tender, so suddenly all live deejays of the radio station were on board. An attempt would be made to pick them up with a ship from Belgium as soon as possible. After the recent seizure around the Z592, the stocks on the ship would finally be replenished.

 

At first it was very cheerful on board with the whole life team on the radioship. In a way, it was also convenient, because the Mi Amigo transmission time on the 212 meter medium wave (1412 kHz) had been extended by two hours at the end of August, between 7 and 9 in the evening. The organization hoped be able to ‘sell’ those hours to institutions of a philosophical nature, but that didn’t work out. In the new situation, the two extra live hours meant no extra burden for the usual two on board, because there were four of them at the time. But it soon became less comfortable when no tender arrived and the ship’s supplies became scarce. On the ship, of course, it was not known that the Flemish government was taking a really targeted action to paralyze the supply of the ship and to ‘dry out’ the radio station by keeping an extra close eye on the ports.

 

With the start of October 1977, the Saturday afternoon event and the Mi Amigo Top 50 still went normal, but from October 2nd, five days of non-stop music came from the MV Mi Amigo. It was more than clear that the situation was bad and the crew members were fed up with it. On October 7th, the long awaited tender arrived so that Marc Jacobs and Herman de Graaf could finally go home. New program tapes from Playa d’Aro came on board and again Mi Amigo sounded as normal. Partly because of the problems, the organization planned to have an extra deejay ready and had contacted Ferry Eden in Utrecht in September. Late spring 1977 he had already been hired by Sylvain Tack, waiting for a vacant spot. For the time being he was going to tape the evening program with an easy listening character in his own studio. Because of all the tender problems the program was broadcasted for the first time from the MV Mi Amigo on October 24th.

The Top 50 of October 1st, 1977 was then presented by Frank van der Mast. Because of the then recent onboard problems he was determined not to return to the radioship after this period and aspired to a job as studiodeejay in Playa d’Aro. His successor on board was Ferry Eden and 43 years later he presents the retro version of this Mi Amigo Top 50 episode 190. That Top 50 was also the first episode that appeared again as a printed copy. You can listen to this Top 50 on Saturday September 26th between noon and 3pm at www.foutemuziekradio.nl. If you want to read all about Radio Mi Amigo, then the book ‘Mi Amigo, the Flemish Tack of the sea stations’ is recommended, which can be ordered at www.miamigoboek.eu.

Bron en info: Ferry Eden

(Ferry Eden klaar voor een nieuwe Mi Amigo Top 50)

2020-09-27T16:33:08+01:0025th, september, 2020|

Offshore Echos Magazine 201: Tribute to AJ

Wat bij Offshore Echos Magazine in juni met nummer 200 een jubileum feest zou moeten worden werd overschaduwd door het overlijden op 20 april van Ronan O’Rahilly, de stichter van Radio Caroline mocht je het nog niet weten. Nu maanden later september 2020 de nieuwe OEM in de brievenbus nummer 201 met opnieuw een terugblik, een tribute nu voor een groot radioman uit Vlaanderen met name AJ Beirens die op 26 juni laatstleden op 73 jarige leeftijd kwam te overlijden. Deze OEM 201 brengt hulde aan AJ. AJ was trouwens vorig jaar bij Mi Amigo 40 ook op de Castor aanwezig bij de uitzendingen daar van Mi Amigo 40 tijdens de Blankenbergse Havenfeesten.

Het Offshore Echos Magazine blijft vriend en vijand steeds weer verbazen  hoe Robert en François het steeds weer voor elkaar krijgen om telkens opnieuw de nodige invulling te vinden om van dit magazine een onmisbaar tijdschrift te blijven maken over die Offshore Radio. Dit terwijl, om even in te pikken op de Editorial 201, het alweer bijna 30 jaar geleden is dat er nog een Offshore Radio station heeft uitgezonden, en afgezien van enkele landpiraten is “Free Radio” geschiedenis geworden. Radio is terug onder de controle van de overheid.

OEM 201 overzicht:

A.J. BEIRENS 1947-2020

(AJ bij Mi Amigo 45 in 2019)©BdC

26 juni 2020 op 73 jarige leeftijd verloor de radiowereld een bijzondere persoon.

 

Begin jaren 70 maakte  AJ bij RNI bijzondere populaire programma’s voor de korte golf (Short Wave) onder de naam “Northsea goes DX”.

(AJ bij RNI op de Mebo II) ©Hans Knot

Dit gehele verhaal samen met herinneringen aan AJ en een terugblik met een interview uit 1994 maakt AJ Beirens terug on air. Het gehele artikel is terug te vinden in deze terug bijzondere OEM 201.

OEM MAIL: een overzicht van de talloze brieven die de OEM redactie de afgelopen maanden heeft mogen ontvangen naar aanleiding van hun nummer 200 met daarin integraal aandacht voor Ronan O’Rahilly. OEM Mailen of schrijven kan gerust naar PO BOX 1514 LONDON maar tegenwoordig is email best effectiever: oem@offshoreechoscom

Lady in distress: Het derde deel van een serie artikelen aan de hand van Tony Kirk over het leven aan boord van de Ross Revenge maar meer bepaald in die week die zou leiden tot de raid op 19 augustus door de overheid op de Ross Revenge. Het èchte verhaal van wat er zich afspeelde 30 jaar geleden. In deze OEM terug naar vrijdag 18 augustus 1989. 9 bladzijden van radio avontuur in dit nummer door Tony Kirk.

(Tony Kirk)

Radio Northsea_ The 1971 Return…: Van alle zeezenders heeft wellicht Radio Noordzee de meest bewogen start gekend. Maar meer nog na de bewogen start was de terugkeer van RNI in de ether het volgende jaar. In deze terugblik wordt er weergegeven hoe de pers toen deze terugkeer van RNI neerschreef in de diverse dagbladen. En er werd veel geschreven. In dit nummer een overzicht wat ruim 10 bladzijden omvat.

(1974 terugkeer van de dj’s van Radio Noordzee naar de haven van Scheveningen)©Hans Knot

The Radio Syd Story kent geen einde in deze OEM 201 reeds aflevering 14 over deze Zweedse zeezender. We schrijven januari 1966 door de gevaarlijke ijsvorming zat er niks anders op dan dat Radio Syd’s zendschip de Cheeta II de Öresund moest verlaten zonder zicht op een terugkeer en een herstart. Lees verder in OEM 201 pagina 24 tem 32

(A farewell to Cheeta II Britt Wadner) ©Hans Knot

The Name is Lion… een artikel door Hans Knot omtrent Lonnie David Kleerekoper. Wie was die Nederlandse zanger die buiten Nederland een groot succes bleek te zijn. Ooit nog bij Radio Veronica en bij Radio 227 programma’s te hebben verzorgd Maar het ganse artikel omtrent Lion kan je lezen van a-z bij OEM 201 een artikel van Hans Knot.

Remembering Ronan: Herineringen aan een man achter de organisatie Radio Caroline. Maar Ronan was meer dan Radio Caroline. Een terugblik en herinneringen door diverse artiesten en zangers die nauw met Ronan in contact stonden.

 

Many thanks to Robert and François for these new magazine OEM number 201.

For more information about OEM click on the sticker below.

 

 

2020-09-19T19:29:53+01:0019th, september, 2020|

MUSEUM ROCKART NIET NAAR ALPHEN

Eerder deze week kwam het bericht binnen dat Rockart voorlopig in de Hoek van Holland zal blijven. Een vooropgestelde verhuis naar Alphen gaat nu toch niet door. Het is balen dat dit supermooie museum wat ècht een schatkist is van de Nederlandse Popmuziek zo wordt behandeld. Het is jammer en hierbij veel sterkte aan Jaap en Jacqueline en alle Rockart medewerkers om toch alle moed hebben om het verder te verwezenlijken want zoiets mag nooit of te nimmer verloren gaan. We krijgen hier zowaar zowat er een Veronica gevoel bij…afgewezen.

Maar je weet nooit eens komt de dag dat Rockart dat zal krijgen wat het ècht verdient een prima locatie voor deze Nederlandse schatkist van de popmuziek.

Bij deze het bericht wat ook op Mediapages.nl is te lezen omtrent het niet doorgaan naar Alphen.

‘Wij balen als een stekker, natuurlijk. Het is zó’n mooie locatie’, dat zegt directeur Jaap Schut tegen Studio Alphen over het nieuws dat Popmuseum RockArt definitief niet naar het voormalige raadhuis van Alphen aan den Rijn verhuist. Uit vrees voor verminderde bezoekersaantallen door de coronacrisis en vanwege te hoge kosten voor een benodigde verbouwing, heeft de gemeente Alphen het plan afgeschoten. Het zou jaarlijks een subsidie van enkele tonnen hebben gekost om RockArt naar Alphen te halen. Dat ziet het college van burgemeester en wethouders niet zitten.

Omdat naar verwachting het aantal bezoekers en de horeca-inkomsten aanzienlijk zullen afnemen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, aldus het college van B&W. ‘We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit is gekomen dat er grote investeringen nodig zijn om het gebouw klaar te krijgen voor een popmuseum’, laat wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) weten. Praktisch gezien was het wel mogelijk geweest om RockArt onder te brengen in het oude raadhuis aan het Burgemeester Visserpark, stelt Schut. ‘Als het dan uiteindelijk niet lukt, ja… Er zit zoveel geld, tijd en energie in, van beide partijen. Dan denk ik: verdomme, wéér niet.’ Anderhalf jaar geleden is Den Haag ook al afgehaakt als potentiële standplaats voor het popmuseum. Nu zit RockArt nog steeds ‘weggestopt’ op een industrieterrein in Hoek van Holland.

Maar wat nou als het coronavirus niet was uitgebroken? Zou de voorgenomen verhuizing naar Alphen dan wel gewoon door zijn gegaan? ‘Dan hadden we natuurlijk een ander gesprek gehad’, erkent Van Zuylen. ‘Maar dan hadden we het er nog steeds met elkaar over moeten hebben. Binnen het college, maar ook met de gemeenteraad. Dus vandaar dat dat niet met zekerheid te zeggen is.’

De gemeente Alphen gaat nu onderzoeken welke invulling er kan worden gegeven aan het oude raadhuis. Op dit moment dient het gebouw onder meer als decor voor bruiloften en muzieklessen. Er komen hoe dan ook geen woningen in het monumentale pand, belooft de wethouder plechtig.

RockArt-directeur Schut zou maar wat graag zien dat zijn popmuseum op een betere plek terechtkomt. ‘We hebben een waanzinnige muziekcultuur, dat verdient een verschrikkelijk mooie locatie. Dit is niet van Jaap Schut, dit is van ons allemaal. Het is cultureel erfgoed, een geschiedenislijn vanaf de jaren vijftig tot heden. Kom op, dat hoort in een waanzinnig complex.’

Bron/tekst: Studio Alphen / MediaPages

 

 

2020-09-10T19:57:48+01:0010th, september, 2020|

Radio Mi Amigo: El somni de Sylvain Tack

Radio Mi Amigo, nooit gedacht op 1 januari 1974 dat dit Vlaamse radiostation gerund door wafelbakker, maar meer dan dat alleen, Sylvain Tack dat deze Mi Amigo zijn naam eer zou aan doen en in Spanje zou landen in september 1974 toen het in Nederland ook verboden was om nog verdere medewerking te verlenen aan zeezenders.

Mi Amigo verhuisde naar Playa de Aro, een badstadje dat toen nog volledig onbekend was bij het grote Spaanse toeristenpubliek. Maar daar zou snel verandering in komen. Dankzij Radio Mi Amigo kreeg Playa de Aro een boost aan toeristen die maar al te graag hun geliefde station en nog meer geliefde radiomakers kwamen bezoeken en een hard onder de riem steken. Playa de Aro werd opeens een “wereldberoemde” badplaats in Spanje.

Mede als dank en als eerbetoon aan Sylvain Tack is er in augustus een boek verschenen aan de hand van Joan Perich over Sylvain Tack en over zijn bijdrage door Radio Mi Amigo aan de bloei van Playa de Aro. Het boek van 240 pagina’s is in het Catalaans geschreven en bevat heel veel foto’s van Playa, de Mi Amigo periode en diverse personen.

Donderdagavond 20 augustus vond in de buitenlucht bij de bibliotheek van het Spaanse Playa de Aro de presentatie plaats van het boek “Radio Mi Amigo – De droom van Sylvain Tack”. Joan Perich is de schrijver van het boek en heeft er ruim 4 jaar aan gewerkt. Joan Perich was ook intensief betrokken bij de ‘reddingsoperatie’ van Radio Mi Amigo’s Playa studio’s door Douwe Dijkstra. En Douwe Dijkstra is weer direct betrokken geweest bij het Mi Amigo boek van Joan Perich.

Joan Perich boek over Radio Mi Amigo in Spanje is nu gepubliceerd. Het boek is nu te koopt voor €25 de prijs is inclusief boek, de afhandeling en verzending naar elke bestemming binnen Europa. U kan het boek bestellen via miamigo@rpa.cat

In het boek komt ook onze radioman Walter Galle aan het woord. Toen Walter hem enkele keren opzocht eerst in zijn vroegere Suzy wafel fabriek en later ook in Oudenburg.

Hier een fragment uit het boek weliswaar in het Nederlands vertaald over die ontmoetingen.

Al van in de wieg ben ik zeezender fan door éérst te luisteren in 1962 naar Radio Uilenspigel en later de Engelse Zeezenders.
In maart 1968 werden de Caroline schepen de haven van Amsterdam binnen gesleept en daar begon mijn avontuur.
Tijdens de zomer van 1975 was ik in Playa de Aro op de Masnou en maakte daar kennis met Sylvain Tack.
Sylvain was een veel besproken figuur in de Vlaamse muziek wereld nog voor Radio Mi-Amigo bestond.
In 1976 was ik de zondag middag te horen op Mi-Amigo via de 259 meter met een zeezender programma in opdracht van de Vereniging voor Vrije Radio tussen 16 en 17 h.
De zomers gingen voorbij en Sylvain belande in Haiti waar het totaal uit de hand liep,soms belde hij mij op een gat in de nacht niet beseffende het grote tijds verschil.
De afloop kennen we ,einde verhaal op de vlieghaven in Frankrijk.
Jaren bleef het stil rond Sylvain tot ik in de late namiddag op 10 nov 2009 hem aantrof wandelend tussen het puin van zijn dertig jaar oude afgebrande Suzy- Wafel fabriek in Buizingen.
Telkens als ik over Mi-Amigo begon sneed hij een ander onderwerp aan maar plots liet hij ontvallen:-Het is jammer dat velen mij vergeten zijn.-Sylvain was duidelijk verbitterd.
Toen ik hem voorstelde om eens een zeezenderdag in Amsterdam bij te wonen, liet hij mij verstaan dit niet meer te zien zitten. ‘Of misschien later eens.’ De laatste keer dat ik hem tegenkwam, was begin 2005 in Oudenburg. Toen ik toevallig op het stadhuis van Oudenburg aan het werk was, liet iemand in een gesprek vallen dat één van hun beroemdste burgers ‘piratenkoning’ Sylvain Tack was. Na wat heen en weer gepraat, kreeg ik zijn adres. Ik besloot een kijkje te gaan nemen. En ja hoor Sylvain Tack was er aan het wandelen. 
Alweer vroeg ik hem eens mee te gaan naar een zeezenderdag. Hij dacht diep na en zei dat oktober nog zo ver weg was. ‘Maar als het dit jaar niet lukt, dan zeker volgend jaar zal ik er zijn’, noteerde ik. Uiteindelijk stapte ik in mijn auto en wilde vertrekken. Vreemd genoeg riep hij me nog na : ‘Als je nog eens passeert, spring dan maar eens binnen’. Een paar maand later werd ik ziek, ik raakte niet meer in Oudenburg. Toen ik net op tijd hersteld was om naar de Nederlandse radiodag in Amsterdam te gaan, had ik Sylvain niet meer kunnen bezoeken. Al nam ik me voor om Sylvain er de volgende keer toe te dwingen om mee te gaan. Sylvain Tack op een radiodag, dat zou iedereen goed gedaan hebben. De man had nog recht op een gigantisch applaus. Helaas is Magere Hein mij en de radiofans te vlug af geweest. Toch ben ik blij dat ik nog geprobeerd heb om Sylvain nog eens ‘naar buiten te krijgen’. Ik ben er heel fier op dat ik hem heb gekend. Een groot mens waar veel huidige radiomakers hun carrière aan te danken hebben. o­nze piratenvader is dood. Verdomme!’
Tekst: Walter Galle
De persvoorstelling van het boek van Joan Perich kan u via deze link van Mediapages nalezen.
Met dank aan Walter Galle 
2020-09-05T22:29:35+01:005th, september, 2020|

KL85 en Mi Amigo 40

Sedert 1 april is Mi Amigo 40 gestart met een eigen webradio-internetradio-station. Een station dat naast de normale programmering ook tenvolle de promotie zal verzorgen van alle Mi Amigo 40 evenementen.

Voor meer info omtrent KL85 en hoe je KL85 kan beluisteren kan je terecht op de website www.KL85.net en via https://www.facebook.com/KL85.net/posts/234103348022873

Je kan ons ook bereiken via info@KL85.net

 

2020-09-05T13:03:04+01:005th, september, 2020|