Loading...

Home

/Home/
15 08, 2018

Retro Mi Amigo Top 50 van 19 augustus 1978 met Ferry Eden

2018-08-15T09:19:01+00:0015th, augustus, 2018|

(Ferry Eden…in 1978 bij Mi Amigo)

Zaterdag 18 augustus presenteert Ferry Eden via foutemuziekradio.nl een extra Mi Amigo Top 50. Het gaat om die van 40 jaar geleden, aflevering 236 oftewel de 5ejaargang nummer 33, die toen op  19 augustus 1978 tussen 11 en 3 werd gepresenteerd door Marc Jacobs. Johan Visser deed er die uren de nieuwsuitzendingen, waaruit bleek dat het een mooie dag was op de Noordzee bij temperaturen rond de 20 graden.  Ferry Eden, die een week eerder met nieuwe Steve England sonovox jingles aan boord was gekomen, had die zaterdagochtend vanaf 6 uur ‘Ook Goeiemorgen’ en nadien al een paar nieuwsuitzendingen gepresenteerd en had even een paar uurtjes vrij. Omdat je week in week uit met radio en studiowerk op het schip bezig was, was even bijkomen, op het dek zitten turen of zonnen, wat lekkers maken in de keuken, even Engelse tv kijken, babbelen in de messroom of een tukje doen zowat het enige alternatief. 

(Hosanna Z592 die op 14 januari 1980 werd vermist)

Eerder die week op 15 augustus, was er een heftig incident met de Z592, het bevoorradingsschip Hosanna. Schipper Germain Ackx dreigde in een dronken bui zijn woede op ons af te reageren over achterstallige betalingen die hij nog steeds te goed had van de organisatie aan land. In de avondschemer nam hij met zijn schip een positie in loodrecht op het zendschip en gaf via de marifoon te kennen ons te zullen rammen. Het kostte met name Peter Chicago en Marc Jacobs op de brug van het zendschip de grootst mogelijke moeite om hem daarvan te weerhouden. Het zou hem immers niks opleveren, in tegendeel hij kon dan ècht naar zijn geld fluiten. Bovendien konden wij op het zendschip zijn probleem ook niet helpen of verhelpen. Uiteindelijk kwam hij langs zij en leverde dieselolie, water en proviand die van land was meegegeven. Het was zo’n 30.000 liter diesel waarmee het zendschip ruim een maand vooruit kon. De volgende ochtend bleek ons, dat onder meer het roer van het zendschip was verdwenen en ook allerlei tapes uit de studio… Marc Jacobs maakte er uitgebreid melding van in Baken 16.  

  

Niemand van de Mi Amigo medewerkers wist, dat er in het Griekse Piraeus in het diepste geheim een nieuw Mi Amigo zendschip werd ingericht, de M.S. Magdalena. Op het oude zendschip M.V. Mi Amigo liep het die zomer goed, mede door de prettige samenwerking aan boord, de nieuwe sonovox jingles  èn de vele reclames. Toen de herfst naderde kwamen er echter donkere wolken aan de horizon. Er waren geruchten dat Joost den Draaijer een deal had met Caroline baas O’ Rahilly om met ‘Radio Hollandia’ de plaats van Mi Amigo in te nemen. Tegelijk bleek dat de generatoren en met name de oliefilters vervuild waren. Dat leidde tot inkrimping van de zendtijd (en reclame!) en onbekend met de geheime plannen verbaasde we ons aan boord erover, dat de organisatie dat zomaar liet begaan. Achteraf weten we, dat vanwege beoogde spoedige start vanaf een nieuw, eigen zendschip, de Mi Amigo organisatie het probleem op het oude schip niet meer wilde oplossen. Wel was Patrick Valain stellig in zijn bericht, dat Radio Hollandia niet op 19 oktober van start zou gaan en plaats van Mi Amigo zou innemen. Hij kreeg gelijk, maar op 20 oktober 1978 viel het oude zendschip onverwacht stil toen de laatste generator het begaf.  Mi Amigo leek ten einde en de nieuwe schuit… die liet nog vele maanden op zich wachten! 

In de retro Top 50 van 19 augustus 1978 worden de meeste reclames die 40 jaar terug liepen gedraaid. Maar niet tweemaal per uur zoals dat met sommige adverteerders toen was. Bovendien laten we de nieuwe Lieveling van het station, die elk van de vier Top 50 uren gedraaid werd achter wegen. Daarmee kan Ferry Eden deze Top 50 tussen 12 en 3 uur presenteren, zaterdag 18 augustus via foutemuziekradio.nl

Retro Mi Amigo Top 50 of August 19, 1978 via www.foutemuziekradio.nl

On Saturday, August 18th, Ferry Eden presents an extra Mi Amigo Top 50 via www.foutemuziekradio.nl. It’s the one from 40 years ago, episode 236 or the 5th volume number 33, which at the time was presented on August 19th, 1978 between 11 and 3 by Marc Jacobs. Johan Visser did the news broadcasts, in which he told us, that it was a beautiful day with a calm North Sea and temperatures around 20 degrees.

Ferry Eden, who came on board one week earlier introducing new Steve England sonovox jingles, had already presented ‘Ook Goeiemorgen’ between 6 and 9 as well as a few news broadcasts afterwards and was a couple of hours off duty. Working on a radioship, week after week, with daily radio- and studio work, the only relaxations were: sit on the deck and sunbathe, have some goodies in the kitchen, watch English TV, chat in the messroom or have a nap.

 

Earlier that week, on August 15th, there was a nasty incident with the Z592, the supply ship Hosanna. Skipper Germain Ackx was in a drunken mood threatening to respond to us about overdue payments that the Mi Amigo organization on land still owed him. In the evening dusk he took a position with his ship perpendicular to the radioship and threatened through the mariphone to ram us. Peter Chicago and Marc Jacobs managed on the bridge of the radioship with the greatest possible effort to keep him from doing so. After all, it would not do him any good, on the contrary he could then really forget about his money. Moreover, on the radioship we couldn’t help or solve his problem.

Eventually he came alongside and supplied diesel oil, water and provisions, for which he came in the first place. It was about 30,000 liters of diesel, enough on the radioship for well over a month. Everything okay so far, but… the next morning we found out that, among other things, the helm of the radioship had disappeared and also all kinds of tapes from the studio. Marc Jacobs made a mention of it all in his ‘Baken 16’ show, that afternoon.

 

None of the Mi Amigo employees knew that in the Greek Piraeus in the deepest secret a new Mi Amigo radioship was set up, the M.S. Magdalena. On the old radioship M.V. Mi Amigo things went well during that summer, thanks to the pleasant cooperation on board, the new sonovox jingles and the many advertisements. As autumn approached, however, dark clouds appeared on the horizon.

There were rumors that Joost den Draaijer having a deal with Caroline boss O ‘Rahilly to replace Mi Amigo with ‘Radio Hollandia ‘. At the same time it appeared that the generators and in particular the oil filters on the radioship were polluted. That led to a shrinking of the air time (and subsequently advertisement!). Not aware of the secret plans, on board we were surprised that the organization just let that happen. In retrospect, we knew that because of the intention soon to start from a new own ship, the Mi Amigo organization no longer wanted to solve the problem on the old ship.

Patrick Valain was also certain in his message that Radio Hollandia would not start on October 19 and take over the place of Radio Mi Amigo. He was right, but on October 20th, 1978, the old radioship unexpectedly silenced when the last generator broke. Mi Amigo had come to an end and the new radioship … it appeared off our coast many months later!

 

In the retro Top 50 of August 19th, 1978, you’ll hear most commercials that ran 40 years ago, but not twice an hour as was the case with some advertisers way back then. We also leave out the new ‘Lieveling’ of the station, which was played each of the four Top 50 hours. Ferry Eden presents this retro Top 50 between 12 and 3 o’clock, Saturday 18 August 2018 via www.foutemuziekradio.nl

Bron en info: Ferry Eden

13 08, 2018

OFFSHORE FM met JAN BERG

2018-08-13T21:29:31+00:0013th, augustus, 2018|

(Jan Berg bij KennedyFM juli 2015)

 

In 2015 was Jan er ook bij met KENNEDYFM, een special rond Radio Noordzee Internationaal, niet toevallig of zomaar maar wel omdat Jan programma’s maakt en nog voor RNI.de .

Zeezenderbloed kan je nu eenmaal niet tegenhouden en Jan moest geen 2 keer nadenken om ook terug naar België af te zakken om mee programma’s te maken voor OFFSHORE FM.

Jan is te beluisteren bij OFFSHORE FM op woensdag 22 augustus van 17-19u, do-vrij- telkens van 12-14u en op zondag van 14-15u.

(Jan samen met Walter bij de studio van KennedyFM juli 2015)

Momenteel maakt Jan programma’s voor diverse radiostations. Een druk radioleventje in combinatie met een boeiende job bij het ministerie van defensie. We laten Jan het allemaal zelf even vertellen:

“Mijn eerste radio-uitzending de ether in 1975, Nederlandse duin en bloembollensteek. Sinds dan doe ik radio-programma’s in de duin en bloembollensteek en de regio Leiden. In het voorjaar van 2011 nam ik deel aan het Radio 2 DJ competitie. Hier hoorde één van de mensen van Radio Waddenzee, 1602 AM mij, en deze vroegen mij om een programma voor hen te produceren. Dat heb ik gedaan met veel plezier totdat het station moest stoppen 31 mei 2015. In augustus 2013 ik werd gevraagd door RNI.de, om een programma te maken voor hen, en dat doe tot nu nog steeds. Ik ben bijna op hetzelfde moment met een aantal oud Radio Waddenzee collega0’s het initiatief MGA.fm gestart waar we programma’s creëren voor derden, die er zelf niet in slagen te voldoende programma’s voor zich zelf te produceren (www/mgafm.nl). Daarnaast maak ok ook nog een wekelijks radioprogramma bij BO de omroep van de bollenstreek. Ik ben geboren in 1960, dus reken mijn leeftijd maar uit. Ik woon nog steeds in de bloembollenstreek, in Voorhout, waar ik geboren ben, dat deel uitmaakt van de gemeente Teylingen vandaag de dag. Ik ben ook een vader van twee dochters en heb een lieve vriendin. Voor mijn dagelijks brood, ik werk 32 uur per week bij de overheid in Utrecht. Eens per maand doe als vrijwilliger ook op zaterdagavond een inloopavond in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ik hoop dat ik met de muziek van de Radio vreugde in het leven van een ieder kan te brengen. “

Waar en wanneer je Jan zoal kan beluisteren kan je terugvinden via deze LINK.

(Jan in zijn studio)

 

12 08, 2018

OFFSHORE FM met WIM de GROOT

2018-08-12T15:21:31+00:0012th, augustus, 2018|

(Wim de Groot terug als Mi Amigo 272 dj)

Momenteel toert hij nog rond met zijn camper ergens in la douche France samen met zijn vrouw Annemieke om dan straks een bocht te maken richting België met Bissegem als eindpunt om aan OFFSHORE FM zijn medewerking te verlenen.

We hebben het natuurlijk over Wim de Groot, de man die in 1979, zo was het toch? Aan boord van de Magdalena het nieuwe Radio Mi Amigo op gang trok. Hij was in de zeezenderperiode na 1974 ook actief betrokken bij de zeezender Radio Delmare.

(de brug van zendschip van Delmare en Wim de Groot)

Ondertussen zijn we 2018, Radio Mi Amigo vanaf de Magdalena dat was een hele korte historie eigenlijk te kort om geschiedenis te kunnen schrijven maar toch. 

Wim heeft naast een heel boeiend en druk radioleventje ook een boeiende job. Zijn leven naast de radio: “Daarnaast heb ik 5 jaar in de kinderbescherming gewerkt, vervolgens 28 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 6 in het VSO met autistische kinderen. Inmiddels woon ik 28 jaar met Annemieke en heb ik 2 dochters, 20 en 17 jaar oud. Met mijn camper hebben Annemieke en ik samen zo’n 40 landen van Europa bezocht en staan er nog 4 op het programma, maar daar is het op het moment erg onrustig dus dat zal nog wel even duren……..”

(Wim tijdens de RadioDag in Harlingen 2017 op de Jenni Baynton)

Terug naar de radio…hij was na de zeezenderperiode bij diverse radiostations actief. Zo ook ondermeer bij de kortegolfzender Radio Mi Amigo Internationaal waar hij tot begin 2018 enkele maanden programma’s verzorgde. Maar kort duurde de stilte niet want ondertussen heeft Wim een nieuw radio onderkomen gevonden bij SeaBreezeAM. Het station dat ook nauw betrokken zou zijn bij de nieuwste Jenny Baynton ontwikkelingen? Maar goed dat is andere stuff.  Elke woensdag tussen 14 en 15 uur is Wim te beluisteren via SeaBreeze AM.  Het nieuwe programma van Wim op SeaBreeze heet “Rock Wave”. SeaBreeze AM is te ontvangen in Friesland, delen van Noord Holland, Flevoland, Groningen en Overrijsel op 1395 KHz middengolf en via de website van het station.

In 2015 bij KENNEDYFM was Wim ook reeds van de partij voor de RNI-special. Straks is Wim er ook bij met “OFFSHORE FM”. Hij is er woensdag 22 en donderdag 23 augustus van 9-11am met natuurlijk een zeezendergetint programma.

Nog een prettige vakantie Wim en tot bij OFFSHORE FM!

(Wim in actie bij KennedyFM juli 2015)

 

 

10 08, 2018

OFFSHORE FM onderbreking van de testuitzendingen.

2018-08-10T18:36:35+00:0010th, augustus, 2018|

 

OFFSHORE FM kan je beluisteren via de Player op de website van Mi Amigo 40. Momenteel zijn er testuitzendingen nog tot en met dinsdag 21 augustus.

Zaterdag 11 augustus zullen deze testuitzendingen tijdelijk onderbroken worden wegens updates. In de vooravond zal de stream weer normaal zijn te beluisteren.

Onze excuses voor deze onderbreking maar deze zijn nodig om optimaal te kunnen luisteren naar de OFFSHORE FM programma’s straks vanaf woensdag 22 augustus.