FAQ items aan het laden...

Home

Home
Home2020-03-30T15:52:53+01:00
2207, 2020

Retro Mi Amigo Top 50 van 8 juli 1978 met Ferry Eden

By |22nd, juli, 2020|

De zomer van 1978 downloaden kan niet maar wel de Top 50 van 8 juli 1978 in retroversie met Ferry Eden. Download link Top 50

 

(zomer 1978 op de mv Mi Amigo met om vlnr Ferry Eden en rechts Mike Stevens met erachter Marc Jacobs)

Zoals meestal was ook in 1978 de zomerperiode de meest gunste tijd voor een zeezender. Heftige stormen waren er dan meestal niet en vanwege vakantie en strandleven waren er veel luisteraars en adverteerders. Radio Mi Amigo zond op 319 meter middengolf, 962 kHz uit van 6 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds waarna Radio Caroline de uitzendingen overnam met LP-muziek gedurende de avond en nacht. Het Mi Amigo-team bestond uit Ton Schipper, Haike Debois en Maurice Bokkebroek in Playa d’Aro en de live-deejays Herman de Graaf, Ferry Eden, Rob Hudson, Dick Verheul, Johan Visser en de boordmedewerkers Otto, Luc Watermans en kok Kees Borrell.

 

Het was net veertien dagen zomer, toen de Mi Amigo-luisteraars een verrassing wachtte. Op 3 juli 1978 namelijk, arriveerde Marc Jacobs na negen maanden afwezigheid weer op het radiozendschip. De slechte situatie aan boord, najaar 1977 en het vertrek van diverse Spaanse- en boordcollega’s waren aanleiding geweest voor zijn lange afwezigheid. Nu was hij terug en zat de eerste weken aan boord met Rob Hudson en Herman de Graaf, die aan hem Baken 16 afstond en weer Ook Goeiemorgen ging doen. Rob Hudson presenteerde het middagprogramma Stuurboord en op 8 juli 1978 tussen 11 en 2 uur ook aflevering 230 van de Mi Amigo Top 50.

 

De staat van het schip, dat al sinds 1961 uitzond en zomer 1972 voor het laatst onderhoud in een haven had gehad, was niet best. Daarom werd in alle stilte gewerkt aan een nieuw zendschip. Het project Magdalena in Piraeus zou door allerlei tegenslagen enorme vertraging oplopen en pas een zomer later gereed zijn. Niemand van de medewerkers wist er van en aan boord van het oude zendschip liep dankzij de zomer alles op rolletjes en werd er regelmatig bevoorraad. Rob Hudson werd in juli afgelost door Dick Verheul, Herman de Graaf door Johan Visser en Dick Verheul vervolgens weer door Ferry Eden. De retroversie van de Top 50 van 8 juli 1978 is in zijn presentatie op zaterdag 25 juli 2020 tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren.

Retro Mi Amigo Top 50 of 8 July 1978 via www.foutemuziekradio.nl with Ferry Eden

Summertime, as usual, was the most favorable time for an offshore radiostation. Then there were hardly violent storms and because of holidays and beach life there were many listeners and advertisers. Radio Mi Amigo broadcasted at 319 meters medium wave, 962 kHz from 6 a.m. to 7 p.m. after which Radio Caroline took over the broadcasts with Album music during the evening and night. The Mi Amigo team consisted of Ton Schipper, Haike Debois and Maurice Bokkebroek in Playa d’Aro and the live-deejays Herman de Graaf, Ferry Eden, Rob Hudson, Dick Verheul, Johan Visser and the crewmembers Otto, Luc Watermans and cook Kees Borrell.

 

It had just been summertime for a fortnight, when the Mi Amigo listeners were waiting for a surprise. On July 3rd, 1978, Marc Jacobs arrived back on the radioship after 9 months of absence. The bad situation on board, autumn 1977 and the departure of several Spanish and live-colleagues had been reason for his long absence. Now he was back and shared the first weeks on board with Rob Hudson and Herman de Graaf, who returned the program ‘Baken 16’ to him and did ‘Ook Goeiemorgen’ again. Rob Hudson presented the afternoon programme ‘Stuurboord’ and on 8 July 1978 between 11 and 2 o’clock also episode 230 of the Mi Amigo Top 50.

 

The condition of the ship, which had been broadcasting since 1961 and had had its last harbour maintenance in the summer of 1972, was not good. That is why the Mi Amigo organisation in complete secrecy was prepairing a new radioship. The Magdalena project in Piraeus, however,  was heavily delayed due to all kinds of setbacks and would only be ready one summer later. None of the employees knew about it and thanks to the summer, everything ran smoothly on board the old ship and supplying the ship was on a regular base. Rob Hudson was replaced in July by Dick Verheul, Herman de Graaf by Johan Visser and Dick Verheul by Ferry Eden. The retro version of the Top 50 of July 8th, 1978 in his presentation can be listened to on Saturday 25 July 2020 between 12 and 15 hours via www.foutemuziekradio.nl.

 

 

Bron en info:

Ferry Eden

2306, 2020

1 juli 1979: Radio Mi Amigo, de mv Magdalena en de Mi Amigo Top 50

By |23rd, juni, 2020|

De Retro Mi Amigo Top 50 van 1 juli 1979 met Ferry Eden alsnog gemist? HIER downloaden en je kan deze terug beluisteren!

Mi Amigo vanaf de Magdalena met vlnr Jerry Hoogland, matroos John en Ferry Eden

Even terug naar toen, de start van ‘Magdalena’ Radio Mi Amigo en de Top 50 van  1 juli 1979

Bijna onverwacht verscheen op 24 juni 1979 het nieuwe zendschip Magdalena van Radio Mi Amigo  voor de Belgische kust. Daaraan was in Griekenland gedurende 15 maanden een kostbare en lange voorbereiding vol tegenslagen voorafgegaan. Het radiostation zèlf had nog tot en met 20 oktober 1978 uitgezonden van het oude zendschip Mi Amigo, dat het in de Theemsmonding deelde met Radio Caroline. Dat station wist vanaf april 1979 weer geluid uit het vervallen schip te krijgen en inmiddels was ook Radio Delmare weer van de partij vanaf hun schuit ‘Martina’ oftewel Aegir II. 

De initiatiefnemers van het Magdalena-project, Patrick Valain en Germain Boi, hadden vier sponsors waarvan Sylvain Tack er één was. Hij had voorjaar 1978 de zender gekocht die via HAM in Gent (de reclame ‘Wat is citizenband of 27 MC…’) in de VS was besteld en in Piraeus was afgeleverd. Maar de Spaanse overheid had Tack eind 1978 gesommeerd te stoppen met Mi Amigo óf het land te  verlaten. 

De terugkeer van de naam Mi Amigo vanaf zee kwam Sylvain Tack juni 1979 dus zeer ongelegen. Hij moest zich in Spanje in allerlei bochten wringen om zich te verantwoorden en zijn betrokkenheid te ontkennen. Het zou tot veel gedoe leiden en zelfs tot een aangifte van zijn advocaat bij de Belgische justitie tegen het gebruik van de naam Mi Amigo. Je leest er alles over in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, dat te bestellen is via de website www.miamigoboek.eu  

Bij vertrek uit Griekenland was het zendschip niet klaar en de officiële start van Mi Amigo op 1 juli 1979 was niet gepland. De organisatoren hadden beslist dat het zo wel genoeg gekost had. Door ‘de bodemloze put’ was het geld ver op! Bovendien was het volop zomer en vakantie, zon en strand was dus een gunstige tijd voor het muzikale geluid vanaf zee. De andere investeerders waren er blij mee. 

Tijdens de testuitzendingen van Radio Mi Amigo op de 272 meter middengolf, 1100 kHz (de eerdere golflengte 319 meter was in gebruik bij Caroline!) werd opmerkelijk vaak ‘Guitar Holiday’ van Oasis gedraaid wat de nieuwe herkenningsmelodie bleek te zijn. De plaat was een productie van Mouse Music van Adriaan van Landschoot. Samen met andere platen uit zijn bedrijf (zoals Bertice Reading – Diamonds are a girls best friend) was zijn betrokkenheid bij het project meer dan speculatief. 

De personele bezetting aan boord van de Magdalena was bedenkelijk. Mechanicien Hannah was bevorderd tot kapitein van het zendschip en er waren drie Ghanese matrozen. Kees Borrell, die als toezichthouder en manus van alles tijdens de verbouwing tot zendschip daar maanden verbleef, maakte inmiddels non stop muzikale overuren in de studio. Na de fantastische start met Ton Schipper om twaalf uur op 1 juli 1979, bleek er echter slechts één deejay aan boord te zijn: Wim de Groot. Samen met ‘non stop’ Kees Borrell stond hij voor de hele rest van de live-programmering! 

Ferry Eden: “Ik heb het met verbijstering aangehoord! Ik was verbaasd dat Germain Boi, die me eerder in 1979 adviseerde standby te blijven, me niet belde nu Mi Amigo terug was. Dat gebeurde pas in de derde week, waarna ik de hele rest van de zomer op het zendschip was. Veertig jaar later, tijdens het schrijven van m’n Mi Amigo boek, werd me duidelijk dat men uit besparing bij voorkeur jongens die net van school kwamen en nog geen hoge financiële eisen stelden zocht. Spoedig was de onwenselijkheid daarvan duidelijk, maar het bleef kwakkelen met Mi Amigo en de Magdalena.”    

Op zaterdag 27 juni 2020 tussen 12 en 15 uur presenteert Ferry Eden de Belgische Nationale Hitparade van het weekend 1 juli 1979. Vanwege de officiële start van Mi Amigo op die datum en de beperkte middelen aan boord werd die indertijd niet uitgezonden. In de sfeer van toen kun je de 50 populaire platen van toen 41 jaar later alsnog beluisteren via www.foutemuziekradio.nl

 

Back to then, the start of ‘Magdalena’ Radio Mi Amigo and the Top 50 of July 1st, 1979.

Almost unexpectedly, Radio Mi Amigo’s new radioship Magdalena appeared in international waters off the Belgian coast on June 24th, 1979. It had spent 15 months preparing in Greece, which was a long and costly operation with many setbacks. The radio station itself broadcasted from the radio ship Mi Amigo in the Thames Estuary until October 20th, 1978. Until than the old radio ship was shared with the Caroline organization, with technicians who managed to get sound out of it again. This happened with Eastern April 1979 and soon Radio Delmare returned too.

 

The initiators of the Magdalena project, Patrick Valain and Germain Boi, had four financial backers, one of which was Sylvain Tack. In Spring 1978, he had bought the transmitter via HAM in Gent (remember the 1978 advertisement ‘Wat is citizenband of 27 MC…’). From the factory in the US it was delivered to the new radio ship Magdalena in Piraeus. However at the end of 1978, the Spanish government ordered Tack either to stop with Mi Amigo or consequently leave the country.

 

The return of the name Mi Amigo from the new radio ship in June 1979 was rather inconvenient for Sylvain Tack, because he had to prove to the Spanish authorities that he was not involved. It would result in a lot of difficulties and even an official complaint from his lawyer in Belgian against the use of the name Mi Amigo. You can read all about it in the book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, which can be ordered via the website www.miamigoboek.eu.

 

On leaving Greece, the radio ship was not yet ready and the official launch of Mi Amigo on the 1 July 1979 was not planned. The organizers had decided that the project in Greece had cost enough money and it was time to earn! Summertime, with holidays, sun and beach, was the right time to resume musical sounds from the sea and getting on air would satisfy the other investors too.

 

During the test broadcasts of Radio Mi Amigo on the 272 meters medium wave, 1100 kHz (319 meter was used by Caroline!) Oasis’s ‘Guitar Holiday’ was played remarkably often. It turned out to be the new station tune and the record was a production of Mouse Music, one of the companies of Adriaan van Landschoot. Together with other records from his company (like Bertice Reading – Diamonds are a girl’s best friend) his involvement in the project almost became obvious.

 

There was only a few staff aboard the Magdalena. The Mechanic Hannah had been promoted to captain of the radio ship and there were three Ghanaian sailors. Kees Borrell, on board for many months as supervisor and handyman during the conversion into the radio ship, worked non-stop musical overtime in the studio. After the fantastic start with Ton Schipper at twelve o’clock on July 1st, 1979, it turned out that there was only one deejay on board: Wim de Groot. Together with ‘nonstop’ Kees Borrell he had to take care of all the the Mi Amigo live-programming!

 

Ferry Eden: “I listened to it with amazement! I was surprised that Germain Boi, who advised me to stay on standby earlier in 1979, didn’t call me now that Radio Mi Amigo was back. That didn’t happen until the third week, after which I spent the rest of the summer on the ship. Forty years later, while writing my Mi Amigo book, it became clear to me that to save money, the organization eventually  looked for boys who had just left school and were not yet making high financial demands. Soon this bad strategy was abandonned, but other problems occurred for the Magdalena and Mi Amigo 272.”  

 

On Saturday June 27th 2020 between noon and 3 pm Ferry Eden will present the Belgian National Hit Parade of the weekend July 1st 1979. Due to the official re-start of Radio Mi Amigo on that date and the limited resources on board, it was not broadcast at that time. In the atmosphere of that time, you can 41 years later listen to the 50 most popular records via www.foutemuziekradio.nl

 

Bron en info:

Ferry Eden

1506, 2020

SPECIAL MAGAZINE OFFSHORE ECHOS MAGAZINE 200

By |15th, juni, 2020|

(The man behind Radio Caroline, Ronan O’Rahilly.)

 

Het is met gemengde gevoelens dat ik deze editorial 200 schrijf. Zo begint Chris Edwards deze Editorial 200 van OEM 200. Er waren plannen om van deze OEM 200 een hele speciale feesteditie te maken toen het nieuws binnenviel dat the man from Caroline en van de offshore free radio Ronan O’Rahilly was overleden.

Deze feestelijke editie zal voor in een van de volgende edities zijn. Maar deze droefheid is een waardige herdenking geworden over het leven van Ronan O’ Rahilly. Een hele magazine 58 bladzijden vol over Ronan O’Rahilly van geboorte tot die 20 april 2020 rond 14.15u toen Ronan vredevol overleed in het Carlingford Nursing Home.

Ten grave gedragen op donderdag 23 april in the Church of St. James Grange. Door de corona was enkel de priester toegelaten om de dienst voor te dragen. Na de begrafenis werden de bloemen op de kist door de partner van Ronan,  Ines Rocha Trindade,  bij Carlingford Loch at Greenore niet ver van de plaats waar ooit het Caroline avontuur begon in het water gelaten.

Zoals Chris Edwards schrijft: zonder Ronan had dit magazine, Offshore Echos Magzine, wellicht niet bestaan.

Zo, bedankt Ronan en dat je in vrede mag rusten. Chris Edwards

Deze speciale 200 editie van Offshore Echos Magazine kwam tot stand mede dankzij Ronan’s sister Roisin, Ronan’s partner Ines Rocha Trindade en ook speciale dank aan allen die van deze editie een speciale Ronan O’ Rahilly editie hebben gemaakt als speciale herdenking aan deze man from Caroline and many more.

Zo zijn er interviews met: Georgie Fame, Alan Price, Ronnie Jones, Allan Crawford, Tom Lodge, Tony Blackburn, Colin Nicol, John Bloom, Emperor Rosko, Paul Rusling, Robb Eden, Peter Chicago en nog vele andere die hun herinneringen aan Ronan beschrijven.

Dit speciale magazine ter ere van Ronan O’ Rahilly is een hèèl en zeer waardevolle editie geworden. Een magazine die je in èèn stuk door meeneemt van de eerste tot de laatste bladzijde in het leven van deze merkwaardige Irish man Ronan O’ Rahilly.

Niet te missen!

Van deze editie 200 is uitdrukkelijk gesteld dat niks van dit magazine mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toelating van de copyright holder.

Voor meer info zie: OFFSHORE ECHOS MAGAZINE 

 

 

(the mv Caroline at anchor)

 

706, 2020

Een tijdperk naar beneden.

By |7th, juni, 2020|

Dentergem had tot vandaag zijn eigen Skyline. De mast van Walter Galle.

Na ruim 35 jaar heeft ze het begeven. Jaren was ze de ontvangstmast voor West-Vlaanderen en omstreken zonder te spreken over haar andere leven als mast.

 

De ouderdom heeft hier ook zijn sporen nagelaten. Roest was niet meer te voorkomen en het geheel was te gevaarlijk geworden om het te laten recht staan. Er was helaas maar èèn oplossing en dat was naar beneden met die mast. En daar ging ruim 35 jaar, kan 40 zijn ook, radio naar beneden.

Bedankt mast!

Bron en info: Walter Galle

 

706, 2020

Offshore Echos Magazine 200

By |7th, juni, 2020|

 

OFFSHORE ECHOS MAGAZINE – RONAN O’RAHILLY TRIBUTE

The 200th edition of OFFSHORE ECHOS MAGAZINE will be entirely devoted to the figurehead of
Radio Caroline – Ronan O’Rahilly.
OEM 200 features interviews with Ronan, numerous pictures, news reports, as well as anecdotes
and tributes from family, friends and colleagues including Georgie Fame, Roisin O’Rahilly, Tony
Blackburn, Emperor Rosko, Fred Bolland, Peter Chicago, Robb Eden, Mike Hagler, Ronnie Jones,
Johnny Lewis, Paul McKenna, Colin Nicol, Peter Philips and many more. All over 60 pages, dedicated
to the man who changed the face of the radio world in Europe.
If you are not a subscribers, but would like to receive this special magazine, please order as soon as
possible from www.offshoreechos.com. The price – including postage – of this special issue is £12 for
the United Kingdom or €12 for continental Europe.
Visit www.offshoreechos.com or write to Offshore Echo’s, PO Box 1514, London W7 2LL, England,
with cheque payable to Offshore Echo’s.
Offshore Echo’s magazine no. 200 is due out in mid-June.

(The man behind Radio Caroline, Ronan O’Rahilly.)

2605, 2020

RADIO NOORDZEE TOP 50 aflevering 167 met Ferry…..Eden.

By |26th, mei, 2020|

Deze Radio Noordzee Top 50 is nu tijdelijk te downloaden via deze link.

Veel luisterplezier!

 

In juni 1974 draaiden de vier zendschepen voor Nederlandse kust hun dagelijkse programma’s van Veronica, Mi Amigo/Caroline, Noordzee en Atlantis. Alhoewel de politieke kaarten geschud waren en hun lot was bezegeld, merkte je aan de programma’s niet dat het drie maanden later afgelopen zou zijn. Feitelijk was dat ook nog helemaal niet bekend en dus was doorgaan zolang het nog kon het devies.

 

Bij Radio Noordzee was het op zaterdag 1 juni – na AD Sport & Sportwereld – om 12 uur de beurt aan Ferry Maat met aflevering 167 van de Top 50. Opmerkelijk genoeg gebruikte hij niet zijn recentere tune ‘Swinging Olympia’ maar het oudere ‘The Cat’, die hij in 1972 gebruikte als erfenis van zijn voorganger Joost den Draaijer. Eveneens opmerkelijk aan deze Top 50, is dat zowat de helft van de noteringen producten uit de Nederland waren, wat grotendeels is toe te schrijven aan het succes en de luisterdichtheid van de zeezenders. RNI en de andere zeezenders betekenden voor bijvoorbeeld de Amerikaanse muziekindustrie, dat Nederland muzikaal de ideale springplank naar de rest van Europa was, ‘the voice of Europe, the sound of the world’ dus!  

 

In deze retro Top 50 met Ferry Eden, zaterdag 30 mei tussen 12 en 3 via www.foutemuziekradio.nl, opnieuw veel originele reclames en jingles. Na het Timex-signaal is er de tijdmelding op het hele uur van Marc van Amstel, normaal studio-dj maar begin juni ’74 als ‘live-invaller’ weer even een korte tijd op het zendschip. Daarna volgt de promotiespot voor een wedstrijd van het Radio Noordzee Voetbal team. Die werd zoals gebruikelijk op de mars ‘Koning Voetbal’ ingesproken door Ferry Maat. In die lente van 1974 was het trouwens ‘ín’ om de promo vooraf te laten gaan door trompetgeschal met voorbij denderend paard.

 

Trompetgeschal ook voor het ‘nieuws van de Muziekparade Drive-in-Show’, precies halverwege de Top 50. De boekingen daarvoor werden niet langer verzorgd door Europop in Haarlem, maar liepen via Bureau Jan Vis in ’s-Hertogenbosch. Met bijna aan het begin de bekende ‘radio a go-go’-jingle werd de promotiespot afgesloten met een Drum-reclame. Het aantal sigarettenreclames bij Radio Noordzee (en trouwens ook Veronica) was heel groot; naast Drum ook Peter Stuyvesant, Golden American, Pall Mall, Rider en Bison. Het is maar goed dat dit retroprogramma vooraf begint met de Hans ten Hooge-spot dat de reclame-uitingen uitsluitend historische bedoelingen hebben…

 

In de lijst acht nieuwe platen en evenzoveel voormalige treiterschijven, de uurplaat van Radio Noordzee. Van de negen Nederlandstalige platen is er één in het Vlaams en deze staat in een speciaal bewerkte versie ook meteen op nummer 1. De retro Radio Noordzee Top 50 van 1 juni 1974 met Ferry Eden is zaterdag 30 mei 2020 te beluisteren via www.foutemuziekradio.nl tussen 12 en 3 uur.

Bron en info Noordzee Top 50

Ferry Eden.

 

1505, 2020

MI AMIGO SPECIAL OP KL85

By |15th, mei, 2020|

KL85, het online radiostation uitzendend vanuit zuid West Vlaanderen is niet zomaar een radiostation dat wat plaatjes en praatjes wilt maken. Nee veel radio en vooral is het station bedoeld als promotiestation voor de media evenementen opgezet door “Mi Amigo 40” en de ondersteunende derde de vzw Nordica.

Nu met het gegeven wat we allemaal wel kennen ligt gans het evenementengedeelte plat, noppes geen “GEMINI 40” zoals was voorzien in augustus. We hopen dit met evenveel enthousiasme in 2021 terug op te pikken ergens tijdens warm zomers weekend.

Van zomerse weekenden gesproken 6 jaar terug in 2014 was er ook zo een fantastisch zomers weekend. We hebben het dan over het weekend van OLH Hemelvaart 29mei  2014.

OvA 2014 met Mi Amigo 40 en het zendschip de Artemis en heel veel bezoek!

2014 was ook het jaar waarop Radio Mi Amigo 40 jaar geleden, op 1 januari 1974, haar uitzendingen startte vanaf de mv Mi Amigo. Oostende voor Anker bood aan de vzw Nordica de kans om Radio Mi Amigo weer even tot leven te brengen vanaf de Artemis. “Mi Amigo 40” was een feit en na maandenlange voorbereidingen kwam Radio Mi Amigo op donderdag 29 mei 2014 om middernacht terug in de lucht met een 4-daags radiospektakel tijdens Oostende voor Anker. Een unieke ervaring voor iedereen en elke bezoeker die deze dagen heeft mogen beleven.

2019, 5 jaar na Oostende voor Anker kwam Blankenberge aan de beurt met de Havenfeesten ook met OLH Hemelvaart. “Mi Amigo 40” organiseerde nu “Mi Amigo 45” vanaf het schip de Castor werd er terug 4 dagen live uitgezonden zoals toen op de Noordzee werd uitgezonden. Alhoewel nu in een beetje (veel) betere omstandigheden. “Mi Amigo 45” werd ook hier een overweldigend succes. De “Castor” een zusterschip van de Bellatrix, wat ooit nog de Ross Revenge heeft bevoorraad.

(Castor in Blankenberge) ©Els Bollaert

Typerend voor deze beide Mi Amigo evenementen was het fantastische mooie weer en daarbij een massa volk die op deze Mi Amigo dagen een kijkje kwam nemen naar de studio op de Artemis of afdaalde naar de studio op de Castor.

Corona echter kan de wereld destabiliseren maar radio niet. Ook radio is een virus en die is zeker niet levensgevaarlijk maar het laat zich helemaal niet afschrikken.

Dienaangaande hebben we dan ook beslist om een “Mi Amigo Special” te brengen via KL85.

We brengen de beide schepen Artemis en Castor samen we pikken de programma’s op van Mi Amigo 40 en van Mi Amigo 45 en brengen die samen met andere actuele programma’s via het zendschip van KL85.

(wie zou dit zijn?)

Er zijn ook interviews met verschillende Mi Amigo dj’s elke dag van 14-15u bij Edward Klein. Ze worden allemaal nog even Mi Amigo samen met deze verjaardagsprogramma’s en unieke originele Mi Amigo programma’s wordt het nu een fantastisch zomers Sinksenweekend. Raar maar waar KL85 wordt even Sinksenradio Mi Amigo en wil nu ook die naam Sinksenradio zijn ankers hebben met een rijk radioverleden waar Radio Mi Amigo nooit ver van af was.

(de studio aan boord van de Artemis MA40) © Eric Clyncke

 

Sinksenradio: “MI AMIGO SPECIAL”

start op donderdag 29 mei om middernacht en loopt door tot en met maandag 1 juni 18u.

De definitieve programmering komt er een dezer dagen aan.

Te beluisteren allemaal via KL85.

Links hoe je kan luisteren:

 

Meer nieuws via de website van KL85, Mi Amigo 40 en FB KL85 en FB Mi Amigo 40.

Alvast veel luisterplezier!

Mi Amigo 40-team.

 

3004, 2020

Offshore Echos Magazine 200 RONAN O’RAHILLY TRIBUTE

By |30th, april, 2020|

 

The 200th edition of OFFSHORE ECHOS MAGAZINE will be entirely devoted to the figurehead of Radio Caroline Ronan O’Rahilly.

OEM 200 is featuring interviews with Ronan, pictures, news reports, as well as anecdotes and tributes from friends and colleagues including Tony Blackburn, Emperor Rosko, Fred Bolland, Peter Chicago, Rob Eden, Mike Hagler, Ronnie Jones, Johnny Lewis, Paul McKenna, Colin Nicol, Peter Philips and many more. All over 60 pages, dedicated to the man who changed the face of the radio world in Europe.

Those who are not subscribers, but would like to receive this special magazine are requested to order as soon as possible from www.offshoreechos.com. The price – including postage – of this special issue is £12 for the United Kingdom or €12 for continental Europe.

It is of course possible to take out a one-year subscription (4 issues), but for this special issue to be part of these 4 issues, the order must be received before May 15th.

More info: OEM

 

2704, 2020

GEMINI 40 WORDT GEMINI 41

By |27th, april, 2020|

GEMINI 40 is uitgesteld naar de zomer van 2021.

Een jaartje zonder radio-evenement vanaf de Kortrijkse Leieboorden, het zal even wennen worden. De reden, die hoeven we niet omstandig uit te leggen, één enkel woord volstaat: Covid-19.

De Facebook-groep blijft niettemin online. Wie zin heeft om zijn of haar Gemini-verleden te delen, kan dit naar hartelust blijven doen. Van zodra – het kan even duren – er nieuwe mogelijkheden zijn om een radio-bijeenkomst te organiseren, lees je dat uiteraard hier op deze Mi Amigo 40 website bij ons radiostation KL85 en natuurlijk op de FB van Gemini 40.

 

2204, 2020

Ferry Eden presenteert opnieuw de Mi Amigo Top 50 van 22 april 1978

By |22nd, april, 2020|

Deze Mi Amigo Top 50 van 22 april 1978 is nu te downloaden en kan je zoveel als je wilt herbeluistern.

Downloaden van 1978-R Mi Amigo Top 50 FE 220478 radioversie FMR 12-15.mp3 doe je HIER.

Let wel maar tijdelijk.!!

Veel luisterplezier.

 

 

Het is lente 1978 op het zendschip Mi Amigo in de Theemsmonding voor de Britse kust. Aan boord waren naast matroos Otto de Mi Amigo deejays Dick Verheul, Rob Hudson, Ferry Eden en de laatste presenteerde in die periode de Mi Amigo Top 50. Na een slechte periode waarin afscheid genomen was van Stan Haag, Michelle, Frank van der Mast, Hugo Meulenhoff en (naar wat zou blijken tijdelijk) Marc Jacobs. Door hun onverwachte vertrek was Ferry Eden lang aan boord geweest en had van Mi Amigo zijde het record aan-boord-zitten op zijn naam gekregen. Bij Caroline was Tony Allan degene met die twijfelachtige eer en beide records zouden die zomer van 1978 sneuvelen door een lang verblijf van Marc Jacobs.

 

In december 1977 was Ton Schipper in Playa d’Aro de nieuwe deejay, half januari 1978 volgde Rob Hudson, in februari Dick Verheul en in maart 1978 Johan Visser. Herman de Graaf en Ferry Eden waren de enige twee deejays die nog door Sylvain Tack was aangenomen. Zijn bemoeienis werd meer op afstand, temeer daar hij te horen had gekregen dat er eind zou komen aan de Spaanse gedoog situatie van Radio Mi Amigo. Spanje zocht aansluiting bij de EEG en kon de zeezender om die reden niet heel veel langer een legale thuisbasis geven. Bovendien was de Mi Amigo-baas – met het vertrek van de oude ploeg – hardhandig gewezen op de slechte staat van het schip. Vooral Stan Haag en Frank van der Mast lieten uit frustratie niet na zich daarover negatief uit te laten.

 

Wat niemand wist, was dat de Vlaamse organisatoren Patrick Valain en Germain Boi in de Griekse haven Piraeus een schip hadden aangekocht. Textielmagnaat en voormalig Radio Atlantis eigenaar Adriaan van Landschoot was één van de vier financiers. Sylvain Tack was één van de andere en hij zou als bijdrage de middengolfzender aanschaffen. De bedoeling was om nog vóór het nieuwe herfst-winterseizoen 1978-1979 een nieuw, eigen Mi Amigo-zendschip gereed te hebben. Nog een winter op het oude Caroline-zendschip vonden de Mi Amigo-managers niet verantwoord. Dat het met dit zendschip Magdalena allemaal anders zou lopen is bekend en het hele verhaal is te lezen in het boek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ dat via www.miamigoboek.eu te bestellen is.

 

Aan boord van het oude zendschip werd afscheid genomen van de Mi Amigostudio met het antieke Gates-mengpaneel. Er was een nieuw DNR-mengpaneel aan boord gekomen en van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om tegenover de oude studio een nieuwe te bouwen. De klus werd door Peter Chicago en Otto geklaard. Alle programma’s kwamen tijdelijk uit de Caroline-studio, benedendeks. Eind april kon de nieuwe studio in gebruik worden genomen, maar in de eerste meidagen moest er nog wel geschaafd worden aan de geluidskwaliteit. De Top 50 van 22 april 1978 zat bomvol reclame, na elke plaat wel één. Sommige adverteerders kwamen zelfs tweemaal per uur aan bod. In de retroversie met Ferry Eden zitten meer reclame dan anders, maar doublures worden vermeden. De lijst is zaterdag 25 april 2020 tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl te beluisteren

Ferry Eden presents again the Mi Amigo Top 50 of April 22nd, 1978.

It was spring 1978 on the radioship Mi Amigo in the Thames Estuary off the British coast. On board were sailor Otto, de Mi Amigo deejays Dick Verheul, Rob Hudson, Ferry Eden and the latter presented the Mi Amigo Top 50 during that period. After a bad period in which Stan Haag, Michelle, Frank van der Mast, Hugo Meulenhoff and (as would appear temporary) Marc Jacobs had left Radio Mi Amigo. Because of their unexpected departure, Ferry Eden had been on board for a long time and at that moment he had set a Mi Amigo record staying on the ship. With Caroline, Tony Allan was the one with that dubious honour and both records would be killed that summer of 1978 by a long stay of Marc Jacobs.

 

In December 1977 Ton Schipper was the new deejay in Playa d’Aro. On the radio ship Rob Hudson was half January 1978 a new comer, followed by Dick Verheul in Febuary and Johan Visser in March 1978. Herman de Graaf and Ferry Eden were the only two deejays left from the earlier period ruled by Sylvain Tack. His influence became more remote, especially since he had been told that the Spanish tolerated situation of Radio Mi Amigo would come to an end. Spain wanted to join the EEC and for that reason could not much longer give a legal home base to a offshore radio station. Moreover, the Mi Amigo boss – with the departure of the old crew – was now convinced of the poor condition of the ship. Especially Stan Haag and Frank van der Mast, out of frustration, did not refrain from expressing a negative opinion.

 

Nobody knew that the Flemish organizers Patrick Valain and Germain Boi had bought a ship in the Greek port of Piraeus. Textile magnate and former Radio Atlantis owner Adriaan van Landschoot was one of the four financial backers. Sylvain Tack was one of the others and secretly he would buy the medium wave transmitter as his contribution. The intention was to have a new, own Mi Amigo transmitter ready before the new autumn-winter season 1978-1979. The Mi Amigo managers thought that it would be highly irresponsible to stay on the old Caroline ship for another winter. It is well known that things went different with this ship Magdalena and the whole story can be read in the book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ that can be ordered via www.miamigoboek.eu

 

Aboard the old radio ship the Mi Amigo studio with the antique Gates mixer was said goodbye. A new DNR mixer had come on board and the opportunity was taken to build a new studio opposite the old one. The job was done by Peter Chicago and Otto. All programs came temporarily from the Caroline studio, below decks. At the end of April the new studio could be put into use, but in the first days of May the sound quality still had to be polished. The Top 50 of April 22nd 1978 was packed with commercials, one after each record. Some advertisers even got twice an hour. In the retro version with Ferry Eden there are more advertisements than usual, but duplications are avoided. The list can be listened to on Saturday, April 25nd, 2020 between 12 and 15 hours via www.foutemuziekradio.nl   

 

Bron en info: Ferry Eden

(Ferry Eden aan boord van de mv Mi Amigo 09/1978) © Stevie Gordon